TeX source:
\frac{1}{3}-1=\frac{1}{3}-\frac{3}{3}=\frac{1-3}{3}=-\frac{2}{3}