TeX source:
\mathbb{D}=\mathbb{R}\backslash_{\{k\pi+\frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}\}}